کاربران محترم در صورت تمایل به ثبت شکایات و پیشنهادات و انتقادات از فعالیت سایت و فروشگاه اینترنتی دکتر ساتیوا نظرات خود را به آدرس ایمیل مندرج در سایت ارسال نمایند.

ثبت شکایات:

کاربران محترم در صورت تمایل به ثبت شکایت از فعالیت سایت و فروشگاه اینترنتی دکتر ساتیوا شکایت خود را به آدرس ایمیل مندرج در سایت و شماره پیامک ۰۹۲۱۱۷۶۶۳۴۸ارسال نمایند.