اثرات نان تهیه شده از خمیر ترش

مقایسه اثرات نان تهیه شده از خمیر ترش و نان تجاری
۲۶ آذر ۱۳۹۶ بدون نظر مقالات
یك بررسی در خصوص مقایسه اثرات نان تهیه شده از خمیر ترش و نان تجاری، پژوهشگران گزارش كردند كه نان تهیه شده از خمیر ترش به مقدار قابل ملاحظه ای گلوكز خون و واكنش های انسولین را كاهش داده و موجب رضایتمندی بیشتری نسبت به سایر نانها می شود. ...
بارگزاری بیشتر