تاثیر عناصر بر غلات

تاثیر عناصر مختلف بر غلات و علائم کمبود آن ها
۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ بدون نظر مقالات
تاثیر عناصر مختلف بر غلات و علائم کمبود آن ها ازت (N) : باعث افزایش پروتئین دانه ، بهبود کیفیت پخت ، افزایش راندمان آبیاری شده تعداد پنجه ها را زیاد نموده و مقاومت گیاه را نسبت به زنگ زرد گندم افزایش می دهد . در صورت کمبود این ...
بارگزاری بیشتر